Aantal WW-uitkeringen daalt, maar forse stijging bij cultuur, sport en recreatie

Het aantal WW-uitkeringen dat in Zeeland in september 2020 verstrekt werd, lag 8% lager dan een maand eerder, maar wel 22% hoger dan een jaar geleden. Alle sectoren werden in meer of mindere mate getroffen door de coronacrisis, maar in de sector cultuur, sport en recreatie is het aantal WW-uitkeringen in vergelijking met september 2019 aanzienlijk toegenomen.

Daling aantal WW-uitkeringen
Eind september 2020 telde de provincie Zeeland 4.500 WW-uitkeringen. Dat was 2,3% van de beroepsbevolking, hetgeen lager was dan het landelijke percentage van 3,0%. Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland lag in september 2020 8% lager dan een maand eerder, maar 22% hoger dan in vergelijking met september 2019. Ook op landelijk niveau was er op maandbasis een afname van het aantal WW-uitkeringen (-5%), maar op jaarbasis een toename (+19%).

Aantal WW-uitkeringen vanuit cultuur, sport en recreatie in Zeeland fors gestegen
De impact van alle maatregelen, die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, op de sector cultuur, sport en recreatie is enorm. De sector heeft tussen half maart en juli van dit jaar nagenoeg stil gelegen. Bijna alle voorstellingen, sportwedstrijden en evenementen werden afgelast, terwijl dierentuinen en sportscholen gesloten bleven. Vanaf juli is weer meer mogelijk, maar het blijft lastig om winstgevend of kostendekkend te zijn met contactbeperkende maatregelen. Bovendien werd bij de laatste persconferentie van het kabinet op 13 oktober jl een deel van de versoepelingen weer teruggedraaid.  UWV verwacht voor 2020 een forse krimp van het aantal banen in deze sector.

Veel maatregelen raken niet alleen werknemers, maar ook de vele zelfstandigen die in deze sector werkzaam zijn. Verhoudingsgewijs telt de sector cultuur, sport en recreatie veel zelfstandigen. Hierbij kan gedacht worden aan uitvoerend en beeldend kunstenaars, maar bijvoorbeeld ook aan sportinstructeurs. In Zeeland bedraagt het aantal zelfstandigen in de sector kunst, sport en recreatie  gemiddeld 26%, maar dit kan binnen de sector per beroep ook nog variëren. Gemiddeld over alle sectoren werkt in Zeeland 18% als zelfstandige.

Zelfstandigen kunnen, als ze geen werk (meer) hebben, geen beroep doen op een WW-uitkering. Dit is dan ook de reden dat bepaalde beroepen in deze sector nauwelijks terug te vinden zijn in WW-cijfers. Ondanks dat er veel zelfstandigen in de sector cultuur, sport en recreatie werkzaam zijn, is het aantal WW’ers vanuit deze sector in Zeeland vooral in april van dit jaar sterk gestegen; 74% van de werknemers in de sector werkt in loondienst en kan bij ontslag wél een WW-uitkering aanvragen. In september 2020 was het aantal WW-uitkeringen in deze sector in Zeeland meer dan verdubbeld in vergelijking met een jaar geleden (+103%). Dat is veel meer dan gemiddeld voor alle sectoren (+22%). Het percentage van 103% was ook aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 27% voor de sector cultuur, sport en recreatie. In Zuid-Holland, de provincie die na Zeeland op jaarbasis de grootste stijging kende van het aantal WW-uitkeringen vanuit de sector cultuur, sport en recreatie was de toename 34%. Wat wel meespeelt in de cijfers van Zeeland is dat er sprake is van relatief kleine aantallen, waardoor een toe- of afname in relatieve zin al gauw voor grote verschillen kan zorgen. Overigens was er in Zeeland alleen in april 2020 een relatief forse instroom in de WW vanuit de sector cultuur, sport en recreatie, in de maanden daarna niet meer.

Aantal openstaande vacatures in cultuur in Zeeland bijna gehalveerd
Behalve WW-uitkeringen, komen ook vacatures voor beroepen waarin veel zelfstandigen werken minder vaak voor. Dit geldt ook voor de sector cultuur, sport en recreatie. Het aantal vacatures in deze sector lag in Zeeland in het eerste half jaar van 2020 45% lager dan in het eerste half jaar van 2019. Voor alle sectoren gezamenlijk bedroeg de daling in Zeeland in dezelfde periode gemiddeld 32%. De meeste openstaande vacatures in het eerste half jaar van 2020 in de sector cultuur, sport en recreatie in Zeeland waren er voor medewerkers bediening in bijvoorbeeld een culturele of recreatieve organisatie en voor sportinstructeurs.

Alle recente ontwikkelingen in de sector cultuur, sport en recreatie zijn door UWV in beeld gebracht in de UWV Barometer arbeidmarkt Cultuur, sport & recreatie.

Bron: persbericht per mail 15-10-2020

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *