Hogeschool Zeeland: Ondernemend en ambitieus

De doelstellingen van de Hogeschool Zeeland zijn ambitieus, maar allerminst onrealistisch. In het huidige instellingsplan staan de ambities uitgebreid beschreven: persoonlijk, kleinschalig en intensief onderwijs op basis van samenwerking met het beroepenveld met internationale oriëntatie. Bij het onderwijsconcept van de HZ gaat het niet alleen om de cognitieve ontwikkeling, maar ook om de persoonlijke ontplooiing van de student. De HZ wil in 2012 tot de top 10 van Nederlandse Hogescholen behoren en één van de belangrijkste kennispartners zijn voor de regio Zuidwest Nederland. De dwarsverbanden met het bedrijfsleven zijn misschien nog niet alom bekend, maar wel degelijk op vele manieren aanwezig. Een toelichting van het College van Bestuur: Drs. Peter van Dongen en Ir. Adri de Buck.

Met ruim 4000 studenten verdeeld over drie locaties is de HZ één van de belangrijkste leveranciers van HBO opgeleiden voor de regio en hét kennisinstituut voor hoger beroepsonderwijs in Zeeland. De persoonlijke begeleiding en ontplooiing die de HZ zo hoog in het vaandel heeft staan, worden gewaardeerd en maken dat studenten sociaal, cultureel en maatschappelijk betrokken raken. Van Dongen vindt dat studeren meer is dan leren alleen: “Wij stimuleren de ontwikkeling van een brede blik. Veel studenten lopen stage in de regio, maar we bieden ook de mogelijkheid om in het buitenland een stage te volgen. Zo’n 300 buitenlandse studenten van diverse nationaliteiten volgen een studie bij ons aan de HZ. Dat geeft een internationale sfeer in de school, maar het brengt uiteraard ook nieuwe kennis met zich mee die ten goede komt aan het bedrijfsleven.”

Samenwerking

De Buck: “Om goed invulling te geven aan de B van beroepsonderwijs is een intensieve relatie en samenwerking met het werkveld binnen en buiten de regio cruciaal. Om die relatie te bestendigen participeert het werkveld onder andere in een opleidingscommissie, beroepenveldcommissies en raden van advies. Op deze wijze kan de HZ onderwijs aanbieden dat uitstekend aansluit op de praktijk en de kwaliteit van het onderwijs hoog houdt. Het bedrijfsleven heeft op haar beurt een goede partner in het verrichten van onderzoek en voor cursussen en deeltijdopleidingen voor medewerkers.”

Onderzoek

Naast haar primaire kernfunctie om hoogwaardig opgeleide bachelors af te leveren, heeft de HZ een tweede belangrijke kerntaak: het door middel van toegepast onderzoek via de kenniscentra en lectoraten aan de HZ een bijdrage leveren aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling en innovatie in de regio. In de intensieve samenwerking met het werkveld op het gebied van ontwikkeling en onderzoek spelen de drie lectoraten een grote rol. Van Dongen: “Een lectoraat is een onderzoeksgroep bestaande uit docentonderzoekers en externe deskundigen, zij delen kennis met bedrijven en instellingen en onderhouden de samenwerkingsverbanden. Geregeld werken er studenten mee aan (onderzoeks)projecten. Voorbeelden van gerealiseerde samenwerkingen zijn Sealab (onderzoek naar aquacultuur en watertechnologie), de Smart Services Boulevard (broedplaats voor innovatie en ondernemen) en Bèta Plaza Zeeland (ontmoetingsplaats voor bètabreed onderwijs). U kunt zich bij de HZ aanmelden met een onderzoeksopdracht voor een van de lectoraten. Ons projectbureau zorgt daarbij voor een goede begeleiding op het gebied van onder andere subsidietrajecten, projectbewaking, publiciteit en evaluatie.”

Stage en scholing

De Buck noemt vervolgens een derde belangrijke taak die al wel bij veel bedrijven bekend is: “De HZ biedt u de mogelijkheid om bedrijfs-, stage- of afstudeeropdrachten door studenten te laten uitvoeren. Deze opdrachten bevorderen de zo belangrijke wisselwerking tussen onderwijs en werkveld. Studenten passen opgedane kennis toe in de praktijk. Bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de inhoud en kwaliteit van onze opleidingen. Bijvoorbeeld door het geven van gastcolleges, het verzorgen van een vak in zijn geheel of deelname aan de advisory board. Dat laatste is een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Zowel de HZ als het werkveld kunnen hier veel baat bij hebben. Onze studenten zijn uw werknemers van de toekomst. In die zin is de HZ dan ook onmisbaar voor de ontwikkeling van de beroepsbevolking in Zuidwestelijk Nederland. Ten slotte levert de HZ niet alleen nieuwe aanwas voor het bedrijfsleven, ze kan ook een belangrijke rol spelen in (bij)scholing van werknemers. Denk aan omscholing van het ene naar het andere beroep of aan doorgroeien binnen een bedrijf. We bieden mensen de mogelijkheid te blijven leren op een manier die past bij hun situatie. Dat kan in de vorm van incompany trajecten of door middel van individueel onderwijs.” De HZ heeft het imago van ‘de school om de hoek’ dus inmiddels wel van zich af weten te schudden. Men kiest voor de HZ omdat het een kennisinstituut is dat kwalitatief heel goed aangeschreven staat en omdat de HZ de nadruk legt op een intensieve samenwerking met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven bij vaststelling en uitvoering van de opleidingen en onderzoeken. En daar mogen we als bescheiden Zeeuwen best een beetje trots op zijn.

Bezoekadres hoofdlocatie Hogeschool Zeeland

Edisonweg 4 | 4382 NW Vlissingen

Postbus 364 | 4380 AJ Vlissingen

T: 0118 489 000 | F: 0118 489 200

E: info@hz.nl | W: www.hz.nl

Hogeschool Zeeland

De HZ heeft ruim 4000 studenten die de keuze hebben uit 26 bachelor- en twee masteropleidingen. Deze zijn verdeeld over zes academies: vier kernacademies met een focus op regionale verankering en instroom, en twee unieke academies die werven op de (inter)nationale markt en nauw samenwerken met derden. De kernacademies zijn de Academie voor Technologie & Innovatie, Academie voor Zorg & Welzijn, Academie voor Economie & Management en Academie voor Educatie & Pedagogiek. De twee unieke academies: Delta Academy en Scaldis Academy, sluiten aan bij het karakter van de regio en richten zich op respectievelijk leven en werken in een delta, en toerisme.
 
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *