Impuls ontwikkelt toolkit voor de verblijfsrecreatie

koppelmansDe vrijetijdseconomie is van groot economisch belang voor Zeeland. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de wens van de gast steeds sneller veranderd. Mensen zijn op zoek naar unieke belevingen. Het is dus belangrijk om de innovatiekracht op peil te houden en te versterken. Innovatie in de sector vindt echter maar beperkt plaats. Dit is niet alleen het probleem van de individuele bedrijven, maar beïnvloedt ook de beeldvorming van de gehele bestemming Zeeland.

Ondanks dat er verschillende innovatie- en financieringsmiddelen bestaan in Zeeland, blijken deze in praktijk niet altijd aan te sluiten bij de behoeften en wensen van ondernemers binnen de vrijetijdseconomie. Ook zijn sommige generieke instrumenten minder goed vindbaar. Om ondernemers te stimuleren en te ondersteunen bij een innovatie- en kwaliteitsslag, wordt door NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) een toolkit samengesteld.

Toolkit
De toolkit wordt ontwikkeld in samenspraak met de ondernemers zelf, zodat het aanbod van middelen aansluit op de behoeften van de specifieke doelgroepen zoals bedrijven binnen de verblijfsrecreatie, dagattracties etc. Ondernemers kunnen zelf kiezen welk onderdeel voor hen passend is.

Carla Schönknecht, gedeputeerde Recreatie en Toerisme; “Toerisme en recreatie zijn voor de Zeeuwse vrijetijdseconomie erg belangrijk. Zo vinden veel Zeeuwen hun werk in de toeristische sector.  We willen dan ook economische en toeristische ontwikkelingen stimuleren, zoals het up to date houden van de verblijfsrecreatie. Met subsidie van de Provincie kan Impuls een toolkit innovatie voor vrijetijdseconomie ontwikkelen om zo de ondernemers op weg te helpen. Ook in de op te stellen kustvisie speelt innovatie een belangrijke rol. Dit versterkt elkaar!“

Innovatievouchers en expertteam
In 2016 wordt gestart met de verblijfsrecreatie. Er zijn innovatievouchers beschikbaar en een expertteam kan worden ingezet. Dit past binnen de beleidsdoelstellingen van de provincie Zeeland en de provinciale visie Gastvrij Zeeland. De provincie Zeeland verleent daarom een subsidie van 23.000 euro voor de ontwikkeling van de toolkit. Ondernemers die hiervan gebruik hiervan willen maken zal ook om een eigen bijdrage worden gevraagd.

Belang van transitie verblijfsrecreatie
De transitie van de verblijfsrecreatie, zowel in het kustgebied als achterland, is een belangrijke opgave voor de komende jaren. Het belang van innovatie wordt opgenomen in de door de provincie Zeeland op te stellen kustvisie. Als alle partners instemmen is deze eind dit jaar gereed. Hierin wordt de opgave om het onderscheidend vermogen en de kernkwaliteiten van het Zeeuwse toeristisch product verder te versterken aangewezen als één van speerpunten. Daarvoor is het gewenst dat er sector breed (en sector overstijgend) wordt ingezet op meer kwaliteit en meer differentiatie. Het toepassen van LAND IN ZEE, gemeentelijk DNA en het ontwikkelen van crossovers met andere sectoren zijn daarbij belangrijke kansen. Gemeenten en brancheorganisaties geven aan behoefte te hebben aan concrete handvatten om ondernemers hierin te kunnen stimuleren.

Samenwerking
Deze instrumenten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met Kenniscentrum Kusttoerisme en VVV Zeeland (in het kader van het uitvoeringsprogramma van de Toeristische Uitvoeringsalliantie). Daarnaast wordt samengewerkt met brancheorganisaties via TOZeeland, ondernemerscollectieven, Provincie Zeeland en gemeenten.

 

Fotografie: Koppelmans

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.