Kennisdeling: Opgebouwde pensioenrechten

Onbelast prijsgeven van opgebouwde pensioenrechten

Sinds 1 januari 2013 is er een nieuw lid opgenomen in de wet op de loonbelasting. Indien de dekkingsgraad van het pensioen 75% of lager is mag men, onder voorwaarden, voor de loonbelasting onbelast afzien van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken. De vrijval van de pensioenvoorziening wordt, voor zover geen sprake is van nog te verrekenen verliezen, belast met Vennootschapsbelasting. De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit aangegeven hoe de regeling toegepast moet worden.

De dekkingsgraad van de pensioenaanspraak dient berekend te worden aan de hand van de fiscale waarde van de pensioenvoorziening en de commerciële waarde van de activa en de overige passiva (niet zijnde pensioenvoorziening). Dit met uitzondering van de onroerende zaken, hiervoor wordt de WOZ-waarde gehanteerd.

Van belang is te beoordelen wat in de 7 voorafgaande kalenderjaren is gebeurd. Dit kan aanleiding geven tot een verhoging van de dekkingsgraad. Correcties moeten plaatsvinden indien één van de volgende situaties aan de orde is:
Er is sprake van een extern eigen beheer situatie (pensioen toezeggende vennootschap en pensioen uitvoerende vennootschap zijn niet dezelfde);
Formele uitdelingen van de winst hebben plaatsgevonden (dividend);
Er heeft een terugbetaling van aandelenkapitaal plaatsgevonden;

Indien wordt prijsgegeven zonder dat voldaan is aan de gestelde voorwaarden leidt dit tot een belastingheffing van maximaal 72%. Ter voorkoming van onzekerheid omtrent het voldoen aan de voorwaarden kan men een verzoek tot goedkeuring indienen bij de belastingdienst.

Lenny Blaakman | Baker Tilly Berk

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *